کتاب انگلیسی خانه سبز (The Green House)-12698

دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 193

دانلود کتاب انگلیسی خانه سبز (The Green House)، در قالب pdf و در 193 صفحه. …

دانلود کتاب انگلیسی خانه سبز (The Green House)،

در قالب pdf و در 193 صفحه.

کلیک برای خرید فایل


مقاله انواع سم ها-14844

دسته: کشاورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 75 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

مقاله انواع سم ها

آفت کش ها اغلب ازموادآلی ساخته میشود. اسمpesticideازکلمه انگلیسی pestبه معنای غارتگروزیان رسان وcideبه معنای کشنده درست شده است.

درمیان سموم آفت کش میتوان گروههای زیررامشخص کرد: 1-حشره کش ها

2-قارچ کش ها3-علف کش ها4-موش کش ها5-نماتدکش ها

حشره کش های مصنوعی فعلی در3گروه قراردارند: 1-سموم آلی کلره2-استرهای

اسیدفسفرریک3-کارباماتها

1-حشره کش های کلرهاازکلردادن به هیدروکربورهای خوشبوی حلقوی بدست می آید. معروفترین سموم این گروهD. D. T-آلدرین-دیلدرین-آندرین-هیتاکلرلیندن یاایزومرگامایH. C. Hمی باشند. تمام این سموم تقریبا غیرمحلول درآبند. ترکیبات ثابتی هستند که ده هاسال درخاک بدون تجزیه باقی می مانند.

2-حشره کش های فسفره ازترکیب الکل های مختلف با اسید فسفریک حاصل میشود. معروفترین سم فسفره پاراتیون است. سموم فسفره برعکس سموم کلره که میدان عمل گسترده ای دارندتااندازه ای انتخابی میباشندوهرکدام روی یک یاچندحشره اثردارند. علاوه براین بیشترسموم فسفره زود درخاک وآب تجزیه میشوندو

به مواد بی اثرتبدیل میگردند. معروفترین این سموم پاراتیون-مالاتیون-D. D. V. P-دیازینون است. بعضی ازسموم فسفره مثل دمتون-فوسدرین وآندوتیون خاصیت سیستمیک دارند.

3-کاربامات هااغلب استرهای اسید متیل کاربامیک می باشند. سوین یاکارباریل معروفترین کاربامات است که اثرقابل توجهی روی لارو پروانه های برگ خواروسخت

بال پوشان داردودرعین حال سمیت آن برای جانوران خون گرم بسیارکم است.

قارچ کش ها برعلیه بیماری های نباتی مثل سفیدک سیب زمینی ومو-سیاهک وزنگ

غلات وغیره که سابقازیان های زیادی می زدند، استعمال میشوند. قدیمی ترین قارچ کش ها نمک های مختلف، مس-گوگردومشتقات آن ها بودند. ولی اکنون قارج کش های آلی ساخته شده اند.

مشتقات اسیدفنوکسی استیک اولین ترکیباتی بودندکه به عنوان علف کش جنبه بازرگانی پیداکرده اند. این مواد پس ازپایان جنگ جهانی دوم برای ازبین بردن علف های هرزگندمیان به کاربرده شدند. سیمازین به عنوان علف کش درکشت زارهای ذرت وسایر کشتزارهابیش ازپیش مورد استعمال دارد. اوره های جانشین شده مثل

Diuron-monuronوlinuronگروه دیگری ازعلف کش هاراتشکیل میدهند. این

علف کش به اندازه کافی درآب حل میشوندونسبتا درخاک ثابتند. پیکلوران قویترین وثابت ترین علف کشی است که تاکنون شناخته شده است.

طبقه بندی سموم شیمیایی بادرنظرگرفتن حدودتاثیرآنها:

قارچ کش ها-حشره کش ها-کنه کش ها-نماتدکش ها-حلزون کش ها-موش کش ها

علف کش ها

طبقه بندی سموم شیمیایی براساس طرز به کاربردن آنها:

گرده هاموادآماده ای برای استفاده درمبارزه می باشندوماده موثرآنها باموادمعدنی نرم وخشک مخلوط شده است. برای جلوگیری ازتجزیه اجزاء تشکیل دهنده گرددرحین

بکاربردن، نگهداری ماده موثرباقطعات حامل شرط ضروری میباشدوباید به طوریکنواخت درماده حامل پخش شود.

محلول هارا میتوان به دوقسمت تقسیم کرد: 1-مایعات محلول2-پودرهای محلول

مایعات محلول دراین نوع محلول ها اشکال زیر وجوددارد: 1-محلول های فیزیکی

2-محلول های کلوییدی3-امولسیون ها4-پودرهای وتابل5-آئروزولها6-موادمخصوص

7-فومیگانها: این موادعلیه آفات انباری درسیلوها، آسیاب ها، کشتی ها، کیسه هاو

همچنین آفات گلخانه ها وحشرات موزی خانگی وضدعفونی گیاهان ومیوه ها و

سبزیجات به کاربرده میشوند. ترکیبات فوق العاده سمی بوده وترکیبات زیرمواراستعمال

دارند: 1-هیدروژن سیانور2-ترکیبات متصاعدکننده فسفاین ومتیل برومید

8-فومیگانهای دودی: این مواد برای مبارزه با افات مضر خانگی، افات انباری،

آفات گلخانه ای وآفات فضای آزاد به کار می روندوبه شکل قرصها، نوارهاو فشنگهایی میباشند که درموقع سوختن دود تولید می کنند که حامل ماده موثربه صورت گاز یاذرات بسیارریزمی باشد

9_طعمه ها

10-آغشتنی

11-رنگ ها

12-زخم ها: این موادکه ازچسب، قیر وصمغ درختان تهیه می شوند جهت پوشاندن زخمها ومحل هرس درختان میوه برای ممانعت از آلودگی به قارچ ها بکار می رود

ترکیبات جلوگیری کننده از بیماریهای ناشی از کمبود مواد غذایی:

ترکیبات سموم شیمایی: شامل مواردزیر می باشند: مواد موثر-مواد بی اثر یااضافی

مواد موثر: ماده موثر جز ترکیبی بسیارمهم سم بوده وهمان طورکه ازاسمش بر

می آید قاعدتا تنها ماده ای است که روی بیماری یاآفت اثر می گذارد. کلیه

علف کش های محتو کلرات سدیم یاپتاسیم مانند بعضی از ترکیبات 2,4DوMCPAوفومیگانها از مواد خالص مؤثر تشکیل شده اند. مواد مؤثرممکن است

معدنی، آلی طبیعی یاآلی مصنوعی باشند.

مواد بی اثر: موادی هستند که جهت فراهم نمودن مشخصات موردنظر، محفوظ نگه داشتن یابالابردن اثرسموم به آنها اضافه می شوند. این موادعبارتنداز: موادجامد-حلالها

موادامولسیون کننده: این مواداضافی که دارای ترکیبات شیمیایی متنوعی چون استرهای چرب، اسیدسولفونیک ومشتقات حاصله ازواکنش های آمین های بااسیدهای چرب می باشندسبب پراکندگی یک مایع درمایع مخلوط نشدنی دیگری گشته وبدین ترتیب تشکیل امولسیون ها رامی دهند.

موادخیس کننده: این موادبایدبانبات نیزسازگاربوده وقدرت ثبات لایه محلول سمی رادربرابربارندگی کاهش ندهد. این امربخصوص درمورد استفاده از قارچ کش هااهمیت

فوق العاده ای دارد.

موادچسباننده: مواداضافی هستندکه خاصیت چسبندگی گردها ودوام محلول هارا

نسبت به باران افزایش می دهند. ازاین موادمی توان ژلاتین-کاءین-ژله ها-نشاسته-صمغ-پکتین ها-املاح اسیدهای چرب-موادمعدنی-روغن های نباتی ورئغن های ماهی نام برد.

طرزتاثیرسموم شیمیایی: 1-سموم گوارشی2-سموم تماسی3-سموم تنفسی

4-سموم فاسدکننده 5-سموم سیستمیک

*موادموثرسموم شیمیایی: 1-قارچ کش ها: ترکیبات مسی، گوگرد، جیوه

قارچ کش های آلی رامی توان به گروه های زیر طبقه بندی نمود:

1-تیوکارباماتها: این سموم شامل: زینب –مانب-فربام-زیرام-این سموم جهت مبارزه با

بیماری های قارچی به کارمی روند از جمله بیماری لکه قهوه ای قهوه بیماری سفیدک دروغی توتون –لکه سیاه سیب

2-تیورامها: این ترکیبات املاح فلزی نبوده بلکه دی سولفید میباشند واکثر تجارب مربوط

به آنها از به کاربردن ترکیTMTDبدست آمده است. دردرجه حرارت پایین اثر آن قابل مقایسه با تیوکاربا ماتها نیست لیکن تاثیر مطلوبی بررنگ میوه هادارد.

بیماری قارچی زیررامی توان باتیورامهاکنترل نمود: بیماری لکه قهوه ای قهوه-بیماری

لکه برگی قهوه –بیماری لکه برگی برنج

3-کلرونیتروبنزن ها: بیماری قارچی زیر راباکلرونیتروبنزن می توان کنترل کرد:

1-انواع بوته میری ومرگ گیاهچه 2-زنگ سیاه پیاز 3-بیماری لکه قهوه ای

سیب زمینی4-کاپتان 5-کاراتان

حشره کش ها: هیدروکربن های کلره: ددت-گامکسان-توکسافن-اندرین-

تیودان-پاراتیون-متیل پاراتیون-مالاتیون-کلروتیون-دیازینون-گوزاتیون –تریکلروفون-

انواع سموم سیستمیک عبارتنداز: 1-دیمتون 2-فوسدرین 3-فسفامیدون

4-دی متوات

کنه کش ها: درطول چندین سال گذشته بکاربردن سموم غیر سیستمیک

استرهای اسیذفسفریک علیه کنه های تار عنکبو تی نشان داده که آفات مزبور

با تولیدنسل های متعددتدریجا به سموم فسفره مقاومت پیداکردندازاین رو

کنه کش های اختصاصی ساخته شدند.

مهمترین موادکنه کش: 1-بنزین سولفات-کلروساید-دینیتروآلکیل-فنیل آکریلات

کلتان –تترادیفون-تتراکلرودیفنیلسولفید

نماتدکش ها:

1-کلروپیکرین2-ددت3-واپام4-متیل ایزوتیوسیانات5-مایلون6-نماگون

حلزون کش ها: متالوییدپودربی بووبی طعم بلوری شکلی بوده وسموم ویژه مبارزه

با حلزون ها میباشد. ازطریق دستگاه گوارشی وتماسی مؤثربوده لیکن خاصیت جلب

حلزون هاراندارد.

موش کش ها: پیازعنصل قرمز-آلفانفتیل تیودا-فسفردوزنگ-مشتقات کومارین-

هیدروکربن های کلره

علف کش ها: علف کش های غیر انتخابی-علف کش های انتخابی-علف کش های

تماسی-علف کش های هورمونی-علف کش های غیر هورمونی

موادمؤثر علف کش ها عبارتنداز: 1-کلراتها2-تری کلرواستات3-دالاپن4-آمینوتریازول

علف کش های انتخابی: علف کش های تماسی-نیتروفنولها-پنتاکلروفنول PCP

علف کش های هورمونی: علف کش های زیر ازانواع علف کش های هورمونی هستند: ِِِِِ2-4-D-MCPA –CMPP-MCPB-2,5,5-T

علف کش های غیر هورمونی:

1-کارباماتها2-مشتقات اوره3-تریازین ها4-سیمازین5-آترازین

آفت کش ها اغلب ازموادآلی ساخته میشود. اسم pesticide ازکلمه انگلیسی pest به معنای غارتگروزیان رسان و cide به معنای کشنده درست شده است. درمیان سموم آفت کش میتوان گروههای زیررامشخص کرد: 1-حشره کش ها 2-قارچ کش ها3-علف کش ها4-موش کش ها5-نماتدکش ها

حشره کش های مصنوعی فعلی در 3 گروه قراردارند: 1-سموم آلی کلره2-استرهای اسیدفسفرریک3-کارباماتها -1- حشره کشهای کلرها از کلر دادن به هیدروکربورهای خوشبوی حلقوی بدست میآید. معروفترین سموم این گروهD. D. T-آلدرین-دیلدرین-آندرین-هیتاکلرلیندن یاایزومرگامایH. C. Hمی باشند. تمام این سموم تقریبا غیرمحلول درآبند. ترکیبات ثابتی هستند که ده هاسال درخاک بدون تجزیه باقی می مانند.

کلیک برای خرید فایل


خشونت علیه زنان در ایران-14845

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی های بالقوه ای که می تواند موجبات رشد قابلیت های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده ای رایج است و اختصاص به جامعه ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.

در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین المللی از حساسیت ویژه ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست.

‘اصطلاح خشونت علیه زنان’ به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می شود که منجر به آسیب دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی زنند؟ چه می شود همسرانی که با هم ازدواج کرده اند و باید آرام بخش و آرامش آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می خیزند؟

در هر جامعه ای شکل های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می باشد و از حوزه عمومی می توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده ای است اجتماعی، اما نمی توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت آمیز را از جنبه های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را ‘استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت’ تعریف می کند.

کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

کلیک برای خرید فایل


ارائه مکانیسمی برای کاهش نرخ تصادم در شبکه های محلی بی سیم-14846

دسته: فایل

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 666 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9

چکیده مقاله:

در حال حاضر IEEE 802.11 DCF پروتکل MAC استفاده شده در شبکه های محلی بی سیم می باشد DCF بدلیل وجود دو نوع سربار، یکی زمان تصادم و دیگری زمان بیکاریکانال، ناکارآمد است. این مقاله کارایی را مورد ارزیابی قرار داده و یک پروتکل MAC کارآمد برای این نوع شبکه ها به نام D-CW ارائه می کند D-CW هر دو زمان را یعنی زمان بیکاری کانال و زمان تصادم را کاهش می دهد D-CW با تقسیم بر دو کردن مقدار پنجره رقابت CW ) زمان انتظار برای ارسال یک گره موفق را کاهش می دهد و با انتخاب پنجره رقابت متغیر برای ارسال بسته ها با استفاده از تابع یکنواخت تصادفی از هر گره چه در صورت ارسال موفق یا ناموفق، زمان تصادم را کاهش می دهد. ایستگاههایی که قبلا ارسال موفق یا ناموفق داشته اند با انتخاب یک پنجره رقابت واستفاده از تابع یکنواخت تصادفی از مکانیزم Backoff پیروی میکنند و بعد از شمارش تعداد شکاف های بیکار خود، انتقالات خود را انجام می دهند. نتایج شبیه سازی نشان داده است که D-CW می تواند بطور قابل توجهی توان عملیاتی سیستم، کاهش تاخیر و نرخ تصادم را بر روی DCF802.11 بهبودبخشد.

کلیدواژه ها:

نرخ تصادم، توان عملیاتی IEEE 802.11 DCFCW ، MAC

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.

برای بار اول: (حبیبی, احمد؛ حسن ختن لو و محمد نصیری، 1392)

برای بار دوم به بعد: (حبیبی؛ ختن لو و نصیری، 1392)

کلیک برای خرید فایل


تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی-14847

دسته بندی: مدیریت» سایر گرایش های مدیریت

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 11

دانلود تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی، در قالب pdf و در 11 صفحه، قابل ویرایش …

نوشته هانس پیتر مارتین و هارالد شومن، ترجمه فریبرز جعفرپور

کلیک برای خرید فایل


تحقیق تولید آدامس و انواع بیسکویت در شرکت پارس مینو-14848

دسته بندی: عمومی» صنایع غذایی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

فصل اول مقدمه: غذا و تغذیه از مهمترین پدیده های مؤثر بر حیات موجودات زنده به شمار می رود پدیده هایی هستند که از بدو پیدایش و خلقت موجودات زنده و از لحظه تولد تا آخرین لحظات حیات با آنها همراه هستند. میلیاردها سلول بدن انسان برای رشد و تکثیر و بقا و حیات خویش نیاز به مواد مغذی دارند. برخی …

فصل اول

مقدمه:

غذا و تغذیه از مهمترین پدیده های مؤثر بر حیات موجودات زنده به شمار می رود پدیده هایی هستند که از بدو پیدایش و خلقت موجودات زنده و از لحظه تولد تا آخرین لحظات حیات با آنها همراه هستند. میلیاردها سلول بدن انسان برای رشد و تکثیر و بقا و حیات خویش نیاز به مواد مغذی دارند. برخی از این مواد مغذی مانند: کربوهیدراتها، پروتئین و چربی ها پس از عمل هضم و تجزیه به مواد اولیه از طریق دستگاه گوارش جذب و از طریق گردش خون و کبد در اختیار سلولها قرار می گیرند.

از انسانهای اولیه گرفته تا بشر متمدن امروزی قسمت عمده ای از تلاش و فعالیت های فیزیکی و مغزی خود را صرف تدارک و تأمین مواد غذایی نموده اند و نتیجه این همه تلاش همیشگی میلیاردها انسان منجر به مجموعه امروزی دانش فنی ما درباره این موضوع گردیده است.

در سالهای اخیر مطالعه درباره مواد غذایی به صورت رشته مجزایی درآمده و علوم غذایی نامیده شده است. موضوع علوم غذایی و تغذیه از طرفی به علت جالب بودن ذاتی موضوع و از طرف دیگر به علت افزایش اطلاعات و توسعه سریع روشهای فنی جدید از جاذبه بی پایانی برخوردار است. انتخاب اصطلاح علوم غذایی ساده تر از تعریف آن است حتی بهبود بخشیدن به تعریفی که بلانچیفیلد کرده است که علوم غذایی عبارت است از مجموعه ای مرتبط و منظم از دانش و فهم ماهیت ترکیب و رفتار مواد غذایی تحت شرایط مختلف مشکل می باشد. علوم پایه ریاضی، فیزیک. شیمی و زیست شناسی و نیز علوم جدیدتر بیوشیمی و میکروب شناسی همگی در علوم غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود علوم غذایی وسیعتر از مجموعه مباحث مورد استفاده این علوم در این رشته است. زیرا موضوع آن چشم انداز خاص خود را دارد. از طرفی می توان آن را یک علم تجربی خالص به شمار آورد که هدفش نه تنها تعقیب دانش آکادمیک است بلکه پیشروی دربرآوردن یکی از نیازهای اساسی انسان یعنی نیاز به غذاهایی که زندگی و سلامت را تأمین کند می باشد بنابراین برای آنکه علوم غذایی مؤثر واقع شود باید عملاً به کار گرفته شود کابرد آن رشته صنایع غذایی را تشکیل می دهد.

طبیعتاً دستیابی جوامع پیشرفته صنعتی به مواد غذایی متنوع فراوان و اعتلای سطح تغذیه ای آنان در پرتو برخورداری از آگاهی های علمی می تواند این اندیشه را در ذهن جاری سازد که علم و تکنولوژی موجود در جوامع مزبور برای حال توسعه استفاده می شود.

فهرست

فصل اول

1-مقدمه 5

مسئولان واحد تولیدی و کارکنان شیفت کاری قسمتهای مختلف کارخانه 6

چارت سازمانی 7

اهداف کارخانه 9

ظرفیت تولید 10

تاریخچه کارخانه 11

2- فلوچارت تولید 13

3- مراحل تولید 15

مواد اولیه مورد استفاده در کارگاههای بیسکویت، شکلات و آدامس 15

دستگاه های مورد استفاده 16

مرحله بسته بندی 17

مراحل تولید آدامس 17

ویژگی ها و مشخصات بیسکویت 21

توضیحی در مورد کارگاه بیسکویت 22

فرایند تولید بیسکویت ترد 25

فرایند تولید بیسکویت پتی بور 27

فرایند تولید بیسکویت نارگیلی 31

حد مجاز آلودگی میکروبی در نشاسته 33

ویژگیهای میکروبی شیر خشک33

ویژگی های میکروبیولوژی پودر پنیر 34

حد مجاز آلودگی های میکروبی در پودر کاکائو 34

ویژگی های میکروبیولوژی انواع آرد غلات پوست کنده و بلغور آنها 35

حد مجاز آلودگی میکروبی پودر تخم مرغ 35

ویژگی های باکتریلوژی آب آشامیدنی 36

ویژگی های میکروبیولوژیکی پفک 36

ویژگی های میکروبیولوژی پودر کیک نیمه آماده 36

ویژگی های میکروبیولوژیی فرآورده های بیسکویت ها و نان سوخاری، شکلات، آدامس، ویفر و پاستیل 37

ویژگی های میکروبیولوژی آرد بادام زمینی روغن گرفته 38

حد مجاز آلودگی های میکروبی آرد (پودر) نارگیل 38

حد مجاز آلودگی های میکروبی پفک 38

خصوصیات ساختمانی کارخانه 39

فصل دوم 40

آزمایشات شیمیایی که روی محصولات انجام می شود 40

آزمایشات میکروبی که روی محصولات انجام می شود 40

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری خاکستر آدامس. 41

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری قندهای ساده در بیسکویت و کیک 41

دستورالعمل روش آزمون خاکستر نامحلول در اسید 44

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری خاکستر کل 45

دستور العمل روش آزمون اندازه گیری چربی به روش سوکسله 46

دستورالعمل روش آزمون رطوبت پفک 47

دستور العمل روش آزمون درصد نمک در پفک 47

دستور العمل روش آزمون ویسکوزیته شکلات 48

دستورالعمل روش آزمون حلالیت اسانس در آب و الکل 48

دستور العمل روش آزمون اندازه گیری قند در آدامس و بیسکویت 49

دستور العمل روش اندازه گیری PH پفک و بیسکویت 50

دستور العمل روش آزمون تعیین اندازه ذرات 51

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری رطوبت آدامس 51

دستور العمل روش آزمون اندازه گیری اندیس ید روغن ها و چربی ها 52

دستور العمل روش آزمون اسیدیته روغنها 53

آزمایشات میکروبی 55

روش آزمون شناسایی و شمارش آنترو باکتر یاسه 55

روش آزمون جستجو وشمارش قارچها (کپک ها و مخمرها) 57

روش آزمون جستجو اشرشیاکلی یا ایکولای 58

شرایط انبارداری 59

تصفیه فاضلاب 61

فصل سوم 63

موقعیت شغلی کارآموز 63

امور جاری در دست اقدام کارخانه 63

محاسن و معایت کارخانه 63

فصل چهارم 65

نتیجه گیری 65

پیشنهاداتی در رابطه با بهبود وضعیت کارخانه 66

کلیک برای خرید فایل


تحقیق بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم-14849

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

در مورد تفاوت های ارزشی نسل قدیم و نسل جدید می توان اظهار داشت که اصولا وجود تفاوت ارزشی در دو نسل قدیم و جدید به خاطر فرایند جامعه پذیری و تفاوت نسبی امری طبیعی به نظر می رسد، اما آنچه این «امر طبیعی» را به «معضل اجتماعی» بدل می کند، تبلور تفاوت ارزشی در یک بستر نامساعد و تحت عوامل مختلف است که می …

در مورد تفاوت های ارزشی نسل قدیم و نسل جدید می توان اظهار داشت که اصولا وجود تفاوت ارزشی در دو نسل قدیم و جدید به خاطر فرایند جامعه پذیری و تفاوت نسبی امری طبیعی به نظر می رسد، اما آنچه این «امر طبیعی» را به «معضل اجتماعی» بدل می کند، تبلور تفاوت ارزشی در یک بستر نامساعد و تحت عوامل مختلف است که می تواند از «تفاوت ارزشی بالقوه» به «تعارض ارزشی بالقوه» بدل گردد و به ناسازگاری بین نسلی دامن زند و همین امر منجر به بروز اختلافات دامنه داری چه در سطح خانواده (والد-فرزند) و چه در سطح جامعه (نوجوان-حاکم) میان این دو نسل می گردد.

در پایان این بخش باید این مهم را متذکر شویم که هدف این نوشتار تخطئه همه جانبه نسل قدیم نیست و قصد نداریم چنان تصویری از نوجوانان ارائه کنیم که از هرگونه خطا و سهل انگاری مبرا هستند بل هدف غایی آن ارائه تحلیلی روان شناختی و جامعه شناختی است تا با رویکردی علمی با یکی از مهمترین معضلات «ایران امروز» مواجه شویم و بتوانیم راهکارهایی برای «ایران فردا» فراهم آوریم.

ب) تحلیل روان شناختی:

در این بخش با استفاده از نظریه رشد روانی – اجتماعی «اریک هومبورگر اریکسون» و با ارائه تحلیلی روان شناختی از نوجوانان در پی آنیم، این نکته را متذکر می شویم که نوجوانان در این سنین با توجه به تغییراتی که در ساختار روانی و جسمانی اش به وقوع می پیوندد تفاوت های معناداری با دوران کودکی خود دارد که در طول بحث بیشتر به این مهم می پردازیم.

اریکسون، مفهوم نیروهای زیستی و فطری فروید را به عنوان اساس نظریه شخصیت خود به کار برد ولی بر خلاف فروید، نظریه مرحله ای خود را فراتر از نوجوانی و تا بزرگسالی که در آن افراد بالغ می شوند گسترش داد. به همین دلیل اریکسون، نظریه خود را در مقایسه با مراحل روانی – جنسی فروید، مراحل رشد روانی – اجتماعی نامیده است.

اریکسون برای رشد روانی – اجتماعی هشت مرحله را مد نظر قرار داد. تحولات رشدی از نظر اریکسون در طول یک پیوستار مطابق «اصل تکوین» رخ می دهند و این هشت مرحله صرفاً هشت نقطه از این پیوستار را نشان می دهد. اصل تکوین عبارت از این است که رشد شخصیت در مراحلی از پیش تعیین شده صورت می یگرد. رابطه این مراحل با هم شبیه رابطه طبقات مختلف گلبرگ های یک گل است: هر گلبرگ در زمانی معین و با نظمی معین باز می شود که طبیعت تعیین کرده است. مداخله بیرونی در این نظم طبیعی سبب می شود که تمامیت رشد گل به خطر افتد. در هر مرحله وظایف رشدی معینی باید انجام شوند که ماهیتی روانی – اجتماعی دارند. همچنین در این هشت نقطه، مجموع تغییراتع جسمی، شناختی، غریزی و جنسی، آتش بحران درونی را در فرد برمی افروزد که بسته به نحوه حل آن بحران، پسرفت یا پیشرفت فرد تعیین می شود. با عبور موفق از هر مرحله رشد، فضیلت یا قدرت روانی – اجتماعی معینی در ما شکل می گیرد که لازمه گذر موفقیت آمیز از مراحل بعدی رشد است. از طرف دیگر اگر مرحله ای به درستی طی نشود، دچار سوء انطباق با بدخیمی می شویم؛ هر دو عارضه شکلی که از عدم تعادل در قطب های وظایف رشدی هر مرحله اند.

مرحله پنجم رشد روانی – اجتماعی اریکسون تحت عنوان هویت در برابر سردرگمی هویت مورد توجه این بخش می باشد. فرض اولیه بر این استوار می باشد که چهار مرحله اولیه با موفقیت طی شده است.

کلیک برای خرید فایل


پاورپوینت گنبد سلطانیه و فیلمش-14850

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 44216 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

سلطانیه با ارتفاعی نزدیک به 2 هزار متر از سطح دریا تقریباً در 36 کیلومتری استان زنجان و 54 کیلومتری ابهر و با فاصله چهارکیلومتری از جاده قزوین زنجان در در دشت سلطانیه و در کنار چمن سلطانیه واقع شده است

مشخصات کالبدی بنا:

گنبد سلطانیه سومین بنای عظیم تاریخی در جهان و اولین بنای عظیم تاریخی در ایران می باشد.

با ذکر این مطلب که این بنا در دوران برپایی، اولین بنای مرتفع در سطح جهان بوده است. توضیحاً این بنای نخست یکصد سال جوان تر از بنای سلطانیه میباشد.

• سازه ای:

پلان این بنا در رقوم هم کف و طبقه اول با فضاهای اطراف مرتبط با گنبد، دارای پلان نزدیک به مستطیل و ادامه مجموعه در طبقه دوم و سوم دارای پلان هشت ضلعی متمایل به منتظم است.

لکن فضای زیر گنبد (گنبد خانه) پلان هشت ضلعی دارد.

کلیک برای خرید فایل


پلان اتوکد دانشگاه به همراه نقشه های کامل معماری، الکتریکال، سازه ای و سایت پلان-14851

دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: dwg

تعداد صفحات: 62

دانلود پلان اتوکد دانشگاه به همراه نقشه های کامل معماری، الکتریکال، سازه ای و سایت پلان، در قالب dwg و در 62 شیت، قابل ویرایش، شامل نقشه های کامل معماری، الکتریکال، سازه ای و سایت پلان دانشگاه، به همراه چزئیات دقیق و کاربردی اجرایی و طراحی. …

دانلود پلان اتوکد دانشگاه به همراه نقشه های کامل معماری، الکتریکال، سازه ای و سایت پلان،

در قالب dwg و در 62 شیت، قابل ویرایش، شامل:

نقشه های کامل معماری، الکتریکال، سازه ای و سایت پلان دانشگاه، به همراه چزئیات دقیق و کاربردی اجرایی و طراحی.

کلیک برای خرید فایل


پاورپوینت رهبری-14852

دسته بندی: مدیریت» رهبری

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 52

دانلود پاورپوینت در مورد رهبری، در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف رهبری، ماهیت رهبری، صفات شخصیتی رهبر، چهارچوب دیدگاه های رهبری، تئوری های رفتاری، مطالعات میشیگان، مطالعات ایالت اوهایو، تئوری شبکه مدیریت، تئوری …

دانلود پاورپوینت در مورد رهبری،

در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف رهبری

ماهیت رهبری

صفات شخصیتی رهبر

چهارچوب دیدگاه های رهبری

تئوری های رفتاری

مطالعات میشیگان

مطالعات ایالت اوهایو

تئوری شبکه مدیریت

تئوری اقتضایی رهبری

تئوری مسیر- هدف

تئوری های نوین رهبری

تئوری مراوده رهبر- عضو

تئوری مراوده رهبر- عضو

رهبری عطیه الهی (کاریز ماتیک)

رهبری مشارکتی

رهبری خدمتگذار

منابع

توضیحات:

این فایل در زمینه رهبری بوده که در 52 اسلاید با طراحی بسیار زیبا می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس های مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیک برای خرید فایل